Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh sách bà con ở Đăknông ủng hộ xây dựng nhà tăng, cổng đường làng Thế Chí Tây
Ngày cập nhật 10/08/2017

  

1

Bà: Nguyễn Thị Minh

Đăkkha, ĐăkNông

2.000.000

2

Đặng Văn Phước

Đăk Nông

2.000.000

3

Chú Dạt

Đăk Nông

1.000.000

4

Chú Nhật

Đăk Nông

1.000.000

5

Đặng Văn Huệ

Đăk Nông

1.000.000

6

Nguyễn Đăng Hiền

Đăk Nông

500.000

7

Đặng Văn Tuấn

Đăk Nông

3.000.000

8

Đặng Văn Truyền

Đăk Nông

2.250.000

9

Nguyễn Đăng Nậy

Đăk Nông

1.000.000

10

Đặng Cảm

Đăk Nông

1.000.000

11

Thương

Đăk Nông

1.000.000

12

Bác Vĩnh (Diệp)

Đăk Nông

500.000

13

O Tuyết Sùng

Đăk Nông

200.000

14

Bảy Tuyên

Đăk Nông

1.000.000

15

Nguyễn Văn Mai

Đăk Nông

2.000.000

16

Nguyễn Đăng Phước ( Tú)

Đăk Nông

2.000.000

17

Nguyễn Đăng Tần

Đăk Nông

500.000

18

Đặng Văn Kiến ( Lành)

Đăk Nông

500.000

19

Nguyễn Đăng Sự ( Thu)

Đăk Nông

500.000

20

Văn Công Oanh( Nguyệt)

Đăk Nông

500.000

21

Đặng Văn Vĩnh ( Tuyến)

Đăk Nông

200.000

22

Nguyễn Đăng Chương (Hồng)

Đăk Nông

500.000

23

Nguyễn Văn Hùng ( Huệ)

Đăk Nông

500.000

24

Đặng Văn Bặc ( Biền)

Đăk Nông

500.000

25

Văn Dự ( Hồng)

Đăk Nông

500.000

26

Đặng Văn Long ( Địch)

Đăk Nông

500.000

27

Văn Hưng

Đăk Nông

300.000

28

Đặng Văn Tâm ( Ấu)

Đăk Nông

300.000

29

Nguyễn Đăng Thông ( Hường)

Đăk Nông

200.000

30

Nguyễn Đăng Nhân ( Thông )

Đăk Nông

200.000

31

Trịnh Thị  Hoa

Đăk Nông

500.000

32

Văn Công Tuấn ( Tý)

Đăk Nông

300.000

33

Nguyễn Thị Huyền ( Dũng)

Đăk Nông

200.000

34

Nguyễn Đăng Đại ( Hoa)

Đăk Nông

500.000

35

Nguyễn Văn Đệ  (Cúc)

Đăk Nông

500.000

36

Nguyễn Đăng Quý ( Hồng)

Đăk Nông

500.000

37

Văn Công Dục

Đăk Nông

200.000

38

Nguyễn Đăng Phú ( Duyên)

Đăk Nông

200.000

39

Văn Công Quang ( Thảo)

Đăk Nông

200.000

40

Đặng Văn Chiêm ( Cháu)

Đăk Nông

200.000

41

Văn Công Quyền ( Thảo)

Đăk Nông

200.000

42

Đặng Văn Sinh ( Anh)

Đăk Nông

200.000

43

Đặng văn Khiên ( Hồng)

Đăk Nông

500.000

44

Nguyễn Văn Bé ( Son)

Đăk Nông

200.000

45

Nguyễn Đăng Lộc ( Quýt)

Đăk Nông

300.000

46

Đặng Văn Hoà ( Hạnh)

Đăk Nông

200.000

47

Gia đình O Hạnh ( Tý)

Đăk Nông

300.000

48

Nguyễn Đăng Nhân ( Nghị )

Đăk Nông

200.000

49

Nguyễn Đăng Nhu ( Nghị )

Đăk Nông

200.000

50

Đặng Văn Quảng ( Lưu)

Đăk Nông

1.000.000

51

Đặng Thị Lựu

Đăk Nông

100.000

52

Đặng Văn Thử ( Ty )

Đăk Nông

200.000

53

Đặng Văn Tẻo ( Liễu)

Đăk Nông

200.000

54

Nguyễn Đăng Tâm ( Tham)

Đăk Nông

300.000

55

Nguyễn Đăng Hoán

Đăk Nông

200.000

56

Nguyễn Thị Thành ( Hoán)

Đăk Nông

200.000

57

Nguyễn Thị Hường ( Trọng)

Đăk Nông

200.000

58

Tèo Tẹo

Đăk Nông

200.000

59

Nguyễn Đăng Thìn

Đăk Nông

200.000

60

Võ Thị Út ( Đính)

Đăk Nông

500.000

61

Đặng Văn Cử ( Hải)

Đăk Nông

500.000

62

Đặng Thị Lồng ( Tâm )

Đăk Nông

200.000

63

Đặng văn Tâm (  Lệ )

Đăk Nông

200.000

64

Phan Thanh Hạ ( Lồng)

Đăk Nông

200.000

65

Đặng Văn Trực  ( Hiền )

Đăk Nông

500.000

66

Nguyễn Thị Kiều (Thịnh)

Đăk Nông

500.000

67

Đặng Văn Tuấn ( Anh)

Đăk Nông

200.000

68

Văn Thị Hạnh ( Vân)

Đăk Nông

200.000

69

Đặng Văn Thịnh ( Loan)

Đăk Nông

500.000

70

Văn Thị Thu ( Thể)

Đăk Nông

200.000

71

Lê Viết Xuân ( Chợ)

Đăk Nông

100.000

72

Văn Công Cường ( Phương)

Đăk Nông

500.000

73

Đặng Văn Tân ( Tâm)

Đăk Nông

500.000

74

Đặng Thị Liên ( Thịnh)

Đăk Nông

200.000

75

Đặng Văn Phương ( Thường)

Đăk Nông

200.000

76

Văn Công Tuý ( Hiền)

Đăk Nông

500.000

77

Đặng Văn Yên ( Mai)

Đăk Nông

500.000

78

Nguyễn Đăng Ký( Hường)

Đăk Nông

500.000

79

Đặng Văn Tuấn (Trang)

Đăk Nông

200.000

80

Nguyễn Thị Na ( Phú)

Đăk Nông

200.000

81

Đặng  Văn Tấn ( Lê)

Đăk Nông

200.000

82

Nguyễn Đăng Nhuận ( hồng)

Đăk Nông

200.000

83

Nguyễn Đăng Ái ( Hoa)

Đăk Nông

200.000

84

Lê Văn Phúc ( Loan)

Đăk Nông

200.000

85

 Văn Công Đạo ( Liên )

Đăk Nông

200.000

86

Đặng Thị Chợ

Đăk Nông

200.000

87

Tuấn ( Hà)

Đăk Nông

200.000

88

Đặng Văn Rì ( Đại )

Đăk Nông

200.000

89

Đặng Văn Xíu ( Đại )

Đăk Nông

200.000

90

Đặng Văn Đại ( Cam)

Đăk Nông

200.000

91

Đặng văn Dự ( Nguyệt )

Đăk Nông

200.000

92

Đặng Văn Hiệp ( Loan)

Đăk Nông

100.000

93

Nguyễn Văn Thìn ( Hồng)

Đăk Nông

200.000

94

Nguyễn Thị Diệu Hoa ( Chợ)

Đăk Nông

200.000

95

Nguyễn Thị Hương ( Lâm)

Đăk Nông

200.000

96

Võ Thị Bê ( Hoàng)

Đăk Nông

200.000

97

Phan Thành Tiến ( Hạ)

Đăk Nông

200.000

98

Đặng Thị Huê ( Nam)

Đăk Nông

500.000

99

Nguyễn Đăng Tường ( Bê)

Đăk Nông

200.000

100

Nguyễn Đăng Dấu ( Hà)

Đăk Nông

200.000

101

Nguyễn Thị Tuyến( Trung)

Đăk Nông

200.000

102

Văn Công Chiến ( Thành)

Đăk Nông

200.000

103

Văn Công Hưu

Đăk Nông

100.000

104

Đặng Văn Trung ( Chiêm )

Đăk Nông

200.000

105

Nguyễn Đăng Tri

Đăk Nông

500.000

106

Nguyễn Đăng Hiếu ( Lài)

Đăk Nông

200.000

107

Nguyễn Đăng Truyện

Đăk Nông

500.000

108

Văn Công Phúc ( Hường)

Đăk Nông

200.000

109

Tý Diệu

Đăk Nông

200.000

110

Nguyễn Thị Huế

Đăk Nông

200.000

111

Đặng Thị  Phương ( Hải)

Đăk Nông

200.000

112

Đặng Văn Vân ( Thuý)

Đăk Nông

300.000

113

Đặng Văn  Đại ( Bé)

Đăk Nông

200.000

114

Nguyễn Đặng Định ( Nghê)

Đăk Nông

300.000

115

Đặng Văn Thành ( Loan)

Đăk Nông

50.000

116

Đặng Văn Huề ( Thuỷ)

Đăk Nông

300.000

117

Đặng Văn Năm ( Cúc)

Đăk Nông

100.000

118

Nguyễn Đăng Huy ( Thục)

Đăk Nông

200.000

119

Nguyễn Thị Hoàng Anh ( Hiền)

Đăk Nông

1.000.000

120

Đặng văn Đại (Hồng)

Đăk Nông

200.000

121

Chi Quyên ( Duyệt)

Đăk Nông

200.000

122

Văn Công Tư ( Phi)

Đăk Nông

200.000

123

Nguyễn Văn Tâm ( Tý)

Đăk Nông

200.000

124

Nguyễn Thị Hạnh ( Thục)

Đăk Nông

200.000

125

Nguyễn Đăng Tham ( Chút)

Đăk Nông

500.000

126

Nguyễn Đăng Hải

Đăk Nông

200.000

127

Nguyễn Đăng Khai

Đăk Nông

100.000

128

Nguyễn Đăng Thắng (Thương)

Đăk Nông

200.000

129

Đặng Văn Tâm ( Phương )

Đăk Nông

200.000

130

Nguyễn Đăng Tuấn ( Dương)

Đăk Nông

200.000

131

Nguyễn Đăng Trình ( Thẻo)

Đăk Nông

2.000.000

132

Lê Văn Tuấn

Đăk Nông

300.000

133

Nguyễn Đăng Thuyết ( Cúc)

Đăk Nông

200.000

134

Nguyễn Đăng Thuận ( Huệ)

Đăk Nông

200.000

135

Nguyễn Đăng Vỹ

Đăk Nông

300.000

136

Nguyễn Đăng Quý ( Thông)

Đăk Nông

300.000

137

Đặng Văn Chớ ( Thanh)

Đăk Nông

300.000

138

Đặng Thị Hằng ( Lễ)

Đăk Nông

100.000

139

Nguyễn Thị Chuyển ( Uý)

Đăk Nông

200.000

140

Nguyễn Đăng Bình ( Thiện)

Đăk Nông

200.000

141

Nguyễn Thị Nga ( Trung )

Đăk Nông

200.000

142

Nguyễn Đăng Điệp

Đăk Nông

500.000

143

Nguyễn Thị Khuê ( Hoàn )

Đăk Nông

300.000

144

Nguyễn Thị Khuyến ( Tư)

Đăk Nông

200.000

145

Văn Công Đức ( Trâm)

Đăk Nông

300.000

146

Nguyễn Thị Hường ( Hào)

Đăk Nông

200.000

147

Nguyễn Đăng Nhân ( Điệp)

Đăk Nông

300.000

148

Văn Thị Thương ( Minh)

Đăk Nông

200.000

149

Đặng văn Tài ( Oanh)

Đăk Nông

1.000.000

150

Văn Hiếu ( Sương)

Đăk Nông

200.000

151

Nguyễn Đăng Dương ( Kính)

Đăk Nông

200.000

152

Nguyễn Đăng Hùng (Hà)

Đăk Nông

200.000

153

Nguyễn Thị Tầm ( Dũng)

Đăk Nông

200.000

154

Nguyễn Thị Diệu Hương

Đăk Nông

1.000.000

155

Nguyễn Đăng Tài ( Duyên)

Đăk Nông

200.000

156

Đặng Văn Quyến ( Gái)

Đăk Nông

500.000

157

Nguyễn Văn Ngọc ( Hương)

Đăk Nông

300.000

158

Đặng văn Minh ( Thảo)

Đăk Nông

200.000

159

Nguyễn Thị Châu ( Phát)

Đăk Nông

200.000

160

Đặng Văn Mới ( Yến)

Đăk Nông

100.000

161

Nguyễn Văn Thế ( Lan )

Đăk Nông

300.000

162

Nguyễn Văn Vũ ( Lý)

Đăk Nông

300.000

163

Chi Bình ( cúc)

Đăk Nông

200.000

164

Nguyễn Văn Ưng ( Thao)

Đăk Nông

500.000

165

Đặng Thị Gái ( Trình)

Đăk Nông

200.000

166

Văn Công Vĩnh ( Đoá)

Đăk Nông

200.000

167

Đặng Văn Luyện (Thành )

Đăk Nông

200.000

168

Võ Hùng ( Đính)

Đăk Nông

100.000

169

Nguyễn Thị Thanh ( Nhân)

Đăk Nông

500.000

170

Đặng Thị Lan ( Hân )

Đăk Nông

200.000

171

Văn Thị Huyền ( Tuý)

Đăk Nông

200.000

172

Văn Thị Nga ( Tuý)

Đăk Nông

200.000

173

Văn Thị Tuyết ( Tuý)

Đăk Nông

200.000

174

Nguyễn Thị Gái( Trí)

Đăk Nông

500.000

175

Đặng Văn Tuấn ( Vy)

Đăk Nông

200.000

176

Nguyễn Đăng Chiến ( Ny)

Đăk Nông

300.000

177

Nguyễn Văn Bảo (Linh)

Đăk Nông

200.000

178

Nguyễn Đăng Phi ( Minh)

Đăk Nông

200.000

179

Đặng văn Trí ( Quảng Khê)

Đăk Nông

2.000.000

180

Đặng văn Phai ( Quảng Khê)

Đăk Nông

500.000

181

Văng Công Hùng ( Huệ)

Đăk Nông

1.000.000

182

Nguyễn Thị Hương ( Quảng Khê)

Đăk Nông

1.000.000

183

Nguyễn Sỹ Châu( Yến)

Đăk Nông

100.000

184

Nguyễn Đăng Khánh ( Ngãi)

Đăk Nông

1.000.000

185

Nguyễn Đăng Hưng

Đăk Nông

300.000

186

Đặng Văn Ý ( Tuân)

Đăk Nông

1.000.000

187

Đặng Văn Tuân

Đăk Nông

500.000

188

Đặng Văn Cẩm

Đăk Nông

600.000

189

Nguyễn Đăng Ngãi

Đăk Nông

500.000

190

Văn Công Thá( A)

Đăk Nông

200.000

191

Nguyễn Thị Thảo ( Tiểu)

Đăk Nông

300.000

192

Đặng Thị Hương ( Lâm)

Đăk Nông

200.000

193

Đặng văn Lợi

Đăk Nông

200.000

194

Đặng Văn Thuân ( Hằng)

Đăk Nông

500.000

195

Đặng Văn Thành ( Chậm )

Đăk Nông

300.000

196

Đặng Thị Lồng ( Công)

Đăk Nông

100.000

197

Nguyễn Thị Liên ( Đức)

Đăk Nông

200.000

198

Đặng Văn Sành ( Sen)

Đăk Nông

300.000

199

Đặng Văn Nhẫn ( Hồng)

Đăk Nông

500.000

200

Đặng Thị Hai ( Xám)

Đăk Nông

200.000

201

Nguyễn Thị Khảm ( Liên )

Đăk Nông

100.000

202

Nguyễn Đăng Vinh ( Thu)

Đăk Nông

400.000

203

Đặng Thị Tuyết ( Luân )

Đăk Nông

200.000

204

Võ Hùng  Phíp

Đăk Nông

200.000

205

Nguyễn Đăng Hải ( Hoà)

Đăk Nông

500.000

206

Đặng Văn Phước ( Hằng)

Đăk Nông

200.000

207

Nguyễn Thị Lộc ( Quý)

Đăk Nông

200.000

208

Đặng Văn Hùng ( Bé)

Đăk Nông

200.000

209

Nguyễn Thị Hiếu ( Điền)

Đăk Nông

100.000

210

Văn Công Cường ( nguyệt)

Đăk Nông

200.000

211

Đặng Văn Dũng ( Lài)

Đăk Nông

500.000

212

Lâm Thị Hồng ( Vinh)

Đăk Nông

200.000

213

Lê Văn Hồng ( Liên)

Đăk Nông

500.000

214

Văn Công Thái ( Hoàng)

Đăk Nông

500.000

 Ban vận động Làng Thế Chí Tây xin cám ơn các tập thể, cá nhân đã ủng hộ và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bà con trên mọi miền đất nước.

VP. UBND xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 62.893
Truy cập hiện tại 20