Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021 - 2023
Ngày cập nhật 22/11/2021

 

 

           Căn cứ  Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và UBTWMTTQVN về việc hướng dẫn thi hành  Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

          Căn cứ Thông tư  04/2012/TT-BNV, ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ nội vụ về hướng dẫn tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư  14/2018/TT-BNV, ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ nội vụ về  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 về  việc hướng dẫn tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố;

           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc bầu cử Trưởng thôn được tiến hành dân chủ, đúng quy chế. Ngày 21 tháng 11 năm 2021 UBND xã Điền Hòa tổ chức cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm 2021 - 2023 đây là cuộc sinh hoạt, nhằm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thông qua đại diện của mình bầu ra người có đủ đức, đủ tài  vào làm Trưởng thôn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trưởng thôn phải là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở thôn, đủ 21 tuổi có sức khỏe nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có phẩm chất chính trị, đạo đức và tư cách tốt được nhân dân tín nhiệm, bản thân và gia đình gương mẫu, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, có năng lực phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt công việc của cộng đồng và cấp trên giao.

 

 

 

 

 

 

VP. UBND xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 62.893
Truy cập hiện tại 10