Tìm kiếm tin tức
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐIỀN HOÀ
Ngày cập nhật 30/10/2015

I. KHỐI ĐẢNG

1. THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

Đ/c: Nguyễn Đăng Phúc
 Bí thư, CT. UBND xã

 

 

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Đăng Kết
Phó Bí thư thường trực  Đảng uỷ, CT. HĐND xã 

2. VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ

Đ/c: Đặng Văn Thìn
Văn phòng Đảng uỷ

II. KHỐI CHÍNH QUYỀN

1. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Đ/c: Nguyễn Đăng Kết

 Phó bí thư Thường trực, CT.HĐND xã

Đ/c: Đặng Văn Quý
Phó Chủ tịch HĐND xã
 

 

 2. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Đ/c: Nguyễn Đăng Vinh
ĐUV, Phó CT. UBND xã

Đ/c: Nguyễn Đăng  Phúc

BT, CT. UBND xã 

Đặng Văn Quang

PCT. UBND xã

 3. BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

Đ/c: Nguyễn Thị Hương
Công chức VP-TK

Đ/c: Đặng Văn Tạo
Văn Phòng. HĐND & UBND

Đ/c: Nguyễn Đăng Hiệp
Công chức VP-TK

Đ/c: Văn Công Phúc   
Công chức Địa chính - xây dựng

                                                                                            

             Đ/c: Lê Thị Thuý                                                      Đ/c: Nguyễn Đăng Viên

 Công chức ĐC-NN-MT (đội viên 500)                                    Công chức ĐC-NN- MT

                                                     

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hà
Công chức Tài chính - kế toán

Đ/c: Nguyễn An Sơn  
Công chức Tư pháp - HT xã

Đ/c: Đặng văn Lập
Công chức Tư pháp - HT xã

 

                                                                             

Đ/c: Nguyễn Văn Sang
Chỉ Huy trưởng.BCHQS xã

                                                                                                                        

Đ/c: Đặng Kim Phụng
công chức VHXH

   

Đ/c: Phan Xuân Vẽ
Công chức Văn hoá xã hội

 4. KHỐI MẶT TRẬN CÁC ĐOÀN THỂ

 

 

 

Đ/c: Nguyễn Nhật Tường
Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

Đ/c: Nguyễn Văn Lưu
ĐUV, CT. UBMTTQVN xã

 

 

Đ/c: Đặng Văn Thi
CT. Hội Ccbinh

 

Đ/c: Đặng Văn Mạnh
PCT. Hội Ccbinh

Đ/c: Văn Công Dũng
ĐUV, BT xã Đoàn

 

 

Đ/c: Nguyễn Thị Tú Anh

PBT xã đoàn

Đ/c: Đặng Văn Quang
CT. Hội nông Dân

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c: .............................................
PCT. Hội nông Dân

Đ/c: Nguyễn Thị Uyên
ĐUV – CT. Hội PN  xã

      

Đ/c: Văn Thị Thạh Vân
PCT. Hội PN  xã

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 62.893
Truy cập hiện tại 10